Jakie odpady płynne mogą być przewożone samochodami asenizacyjnymi do wywozu szamba ?

Jakie odpady płynne mogą być przewożone samochodami asenizacyjnymi do wywozu szamba ?

Wóz asenizacyjny jest jedyną legalną formą dzięki, któremu możemy się pozbyć wszelkich płynnych odpadów komunalnych, przemysłowych i rolniczych. Asenizacja to termin odpowiadający zabiegowi sanitarnemu polegającemu na usuwaniu płynnych nieczystości z zbiorników bezodpływowych tj. szamb, osadników przydomowych oczyszczalni, basenów, studni, studzienek itp. Wykorzystując do tego procesu wcześniej wspomniane pojazdy asenizacyjne, które transportując przewożą fekalie do przystosowanych oczyszczalni ścieków bytowych (komunalnych) i przemysłowych. W przypadku odchodów zwierzęcych, gnojowicy (gnojówki) miejscem odbioru odpadu jest pole uprawowe, na które dostarcza się odpad wykorzystując nawożenie rozpryskowe za pomocą tzw. płyty rozrzucającej lub bezpośrednio doglebowo wykorzystując w tym celu specjalny agregat uprawowo-nawożący.

Samochodem asenizacyjnym, który wyposażony jest w odpowiednie urządzenia nazywany pojazdem specjalnym co pozwala na podstawie uchwały o tych pojazdach zwolnić go z podatku drogowego ograniczając koszty utrzymania samochodu. Samochód asenizacyjny by być specjalnym musi pełnić funkcję specjalną tzn. być przeznaczonym w głównej części do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji lub czyszczenia wpustów ulicznych. Tą funkcję nazwiemy funkcją specjalną. Musi być więc wyposażony dodatkowo w pompę wysokiego ciśnienia ok. 150 bar oraz bęben z wężem wysokociśnieniowym przeznaczonym do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji. Wóz oprócz tych rzeczy powinien być wyposażony w dzielony zbiornik, mniejsza część na wodę czystą, z którego pompa wysokiego ciśnienia będzie zasilana oraz większa cześć zbiornika asenizacyjnego przeznaczona na nieczystości płynne lub stałe, które będą zasysane z wykorzystaniem pompy asenizacyjnej próżniowej. Inne części, które powinien posiadać wóz asenizacyjny to, zawory spustowe, zawory przelewowe, złącza i węże asenizacyjne.

Tego typu pojazd pozwala transportować następujące nieczystości płynne:

– ścieki bytowe (komunalne),

– ścieki przemysłowe,

– ustabilizowany osad ściekowy w postaci płynnej (nieodsączonej),

– nieczystości płynne z przydomowych oczyszczalni ścieków (nazywane osadem),

– wszelkiego rodzaju wode tj. pitną, deszczową itp.

– odchody zwierzęce w postaci gnojówki, gnojowicy,

– osady z zakładowych podczyszczalni ścieków,

– tłuszcze i osady z zakładowych ostojników, restauracji.

Tego typu odpady mogą być przewożone różnymi wielkościami beczek asenizacyjnych, dostosowuje się je do typowych pojemności zbiorników bezodpływowych a na przestrzeni lat i naszego doświadczenia najbardziej sprawdzają się następujące pojemności zbiorników asenizacyjnych: 6 m³ (pojazd dwuosiowy), 12 m³ (pojazd dwuosiowy), 18 m³ (pojazd trzyosiowy), 24 m³ (pojazd czteroosiowy). Warto wspomnieć, że bardzo często pojazdy asenizacyjne są wykorzystywane do wywozu szamba w awaryjnych sytuacjach z kanalizacji lub przepompowni ścieków.

Brzydki, nieprzyjemny zapach z przydomowej oczyszczalni ścieków lub w domu ?

Brzydki, nieprzyjemny zapach z przydomowej oczyszczalni ścieków lub w domu ?

Jeśli podejmiemy decyzje o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków do domowego układu kanalizacyjnego to musimy liczyć się z wystąpieniem nieprzyjemnych zapachów z tego typu zbiornika bezodpływowego. Powodem wydobywających się tego typu zapachów jest proces gnicia i rozkładania nieczystości płynnych tzw. ścieków pochodzących z bytowania ludzi w gospodarstwie domowym. Wszystko w gruncie rzeczy zależy od tego jakiego typu przydomową oczyszczalnię wybierzemy i jak jest rozwiązana technologicznie. W większości jeśli tego typu zbiornik nie jest najtańszy ma swoją wartość to poradzi sobie z tego typu zapachami, więc warto zainwestować dopłacić i nabyć dobrą jakościowo i technologicznie przydomową oczyszczanie.

Najczęstszym błędem lub przyczynami, które wypływają na pracę oraz wydobywający się zapach są;
– nieregularne i niecykliczne wyciąganie nadmiernego osadu i zgromadzonych tam grubych frakcji,
– niestosowanie odpowiednich bakterii, flory bakteryjnej, która znacząco wspomaga rozkład frakcji grubych i wiąże lotne związki redukując odór pochodzący ze zbiornika przydomowej oczyszczalni,
– brak czyszczenia i serwisowania oczyszczalni czego następstwem może być nieprawidłowa praca oczyszczalni.

Wnioski nasuwają się same, żeby oczyszczalnia prawidłowo funkcjonowała, nie wydobywała nieprzyjemnych zapachów należy o nią odpowiednio dbać – serwisować. Zamawiać na czas usługę asenizacyjną polegającą na wyciąganiu nieczystości płynnych z dna zbiornika w postaci nadmiernego osadu, który jest produktem pracy oczyszczalni i oczyszczania ścieków. Należy również pamiętać o stosowaniu flory bakteryjnej jeśli wymaga tego producent. Wyjątkiem w większości przypadków jest oczyszczania przydomowa napowietrzana gdzie proces rozkładania ma miejsce w oparciu o napowietrzenie a bakterie tworzą się tlenowo w oparciu o dostarczany tlen.

Rodzaje odpadów ciekłych, płynnych podlegające wywozowi, utylizacji oraz zgłoszeniu w BDO (Bazie Danych Odpadowych)

Rodzaje odpadów ciekłych, płynnych podlegające wywozowi, utylizacji oraz zgłoszeniu w BDO (Bazie Danych Odpadowych)

Firmy asenizacyjne, które zajmują się wywozem szamb oraz nieczystości płynnych i ciekłych wbrew pozorom nie zajmują się tylko ściekami i szambami. Coraz częściej zdarza się, że wiele przedsiębiorstw w oparciu o swoje procesy produkcyjne wytwarza odpady płynne, które są sklasyfikowane w BDO (Baza Danych Odpadowych) pod kodami grup 02, 16, 19, 20. Przedsiębiorstwa, które posiadają beczki asenizacyjne takie odpady mogą odbierać, gdyż stan ciekły tych odpadów powala na fizyczne załadowanie ich z magazynów, zbiorników,  basenów przeznaczonych do gromadzenia i przechowywania takich odpadów. Niestety ze strony technicznej jest to proste, ale jeśli chodzi o stronę formalną to takowe przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiedni numer rejestrowy BDO oraz wpis do bazy danych opadowych. W tej bazie powinno mieć wyszczególnione i dodane kody odpadów, które będzie transportować odbierać od wytwórców odpadów ciekłych, płynnych. Również podmiot wytwarzający i odbierający odpad jest zobligowany posiadać numer rejestrowy, wpis oraz dodany odpad to swojego przedsiębiorstwa jaki będzie przekazywać – w przypadku wytwórcy odpadu a przyjmować –  w przypadku podmiotu odbierającego (unieszkodliwiającego odpad). W przypadku nie przeprowadzenia prawidłowego przekazania odpadu w oparciu o zgłoszenia w systemie BDO grożą duże sankcje i kary. Warto więc robić wszystko prawidłowo i zgodnie obowiązującym prawem co zapewni sukcesywne przekazanie odpadu od wytwórcy przez transportującego odpad (w naszym przypadku firmę asenizacyjną ) po odbiorcę odpadu – przedsiębiorstwo zajmujące się unieszkodliwianiem odpadu.

Rodzaje i kody odpadów płynnych w systemie BDO (Bazy danych odpadowych):

– grupa 02 – odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,

02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia         

02 01 06 Odchody zwierzęce           

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców  

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)         

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych         

02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków    

02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 05 80 Odpadowa serwatka          

02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze      

02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców        

02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 

– grupa 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,

19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych           

19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych     

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe         

19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11        

19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13           

– grupa 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Wywóz szamba i nieczystości płynnych – obowiązujące przepisy.

Wywóz szamba i nieczystości płynnych – obowiązujące przepisy.

Kiedy okolica, w której mieszkamy lub mamy zamiar pobudować swój wymarzony dom nie posiada sieci kanalizacyjnej to w myśl ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016, poz. 250) a dokładniej na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b, właściciele nieruchomości, o których wspomnieliśmy muszą:

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi,
  • każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu danej gminy
  • w przypadku posiadania własnej oczyszczalni ścieków, należy okresowo pozbywać się osadów ściekowych, w sposób bezpieczny dla środowiska, poświadczony stosowną umową na wywóz osadów ściekowych,
  • wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości musi być potwierdzony na piśmie stosownym zaświadczeniem, bez względu na to, czy dotyczy szamb, czy przydomowych oczyszczalni.

 

Obligują do tego zarówno przepisy Państwowe jak i lokalne obowiązujące w danej gminie lub mieście. Warto mieć więc podpisaną umowę z przedsiębiorstwem, które na podstawie wydanej decyzji na świadczenie usług asenizacyjnych może odbierać nieczystości z terenu danej gminy. Na domiar tego należy posiadać rachunki, paragony lub faktury wystawione przez przedsiębiorstwo świadczące usługi opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych w celu ewentualnego okazania w przypadku kontroli ze strony gminy lub miasta lub jednostek do tego wyznaczonych np. straż miejska. Obowiązkiem gmin i miast w Polsce jest prowadzenie ewidencji gospodarstw domowych i nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe tj. szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.