Procedury wywozu szamba, nieczystości płynnych.

Jeżeli posesja nie posiada przyłącza do sieci kanalizacyjnej, wytworzone na jej terenie nieczystości płynne powinny być odprowadzane do zbiorników bezodpływowych (przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika nazywanego szambem). Szambo musi być co pewien czas opróżniane w odróżnieniu od oczyszczalni ścieków. W 1971 roku powstała ustawa, która za samodzielny wywóz nieczystości płynnych przewiduje grzywnę w wysokości 1500 zł.  Zweryfikowanie tego faktu jest trudne dlatego władze znalazły inne rozwiązanie tego problemu, który grozi skażeniem gleby fekaliami. Gminy i miasta postanowiły zacząć prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne,  a także przydomowych oczyszczalni ścieków. Dlatego organy sprawdzające posiadają informacje na temat tego kto jaki zbiornik posiada lub czy jest podłączony do miejskiej lub gminnej kanalizacji. Na podstawie tych informacji uprawnione organy gminne i miejskie egzekwują od obywateli wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki zaświadczenia, faktury potwierdzające wykonanie usługi asenizacyjnej. Właśnie za nie posiadanie tych dokumentów lub jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego ten wywóz grozi kolejna grzywna.
Właściwym sposobem jest zlecenie opróżnienia szamba lub ekoszamba uprawnionej do tego firmie, która świadczy usługi asenizacyjne. Kontrola polega na sprawdzeniu, czy z firmą została zawarta umowa pisemna lub ustna oraz czy zaświadczenia za usługę są wystawiane regularnie. Nie dotyczy to ekoszamba zwanego przydomową oczyszczalnią ścieków, której obsługa rządzi sie innymi prawami. W przypadku tych zbiorników bezodpływowych część fekalii, ścieków jest oczyszczana i poprzez nitki sączkowe wchłaniana do gleby. Zaleca się jednocześnie opróżnianie tego zbiornika raz do roku lub przy większej lub zwiększonej liczbie osób raz na pół roku. Opróżnienie następuje z komory najbardziej zanieczyszczonej, czyli tej, do której dochodzi rura kanalizacyjna z gospodarstwa domowego. Nie utrzymanie tej częstotliwości czyszczenia zbiornika może prowadzić do przedostania się osadu ściekowego do czystych komór zbiornika. W konsekwencji grozi to przedostaniem się frakcji grubych do systemu sączkowego, który może zostać zanieczyszczony i zatkany osadem płynnym. Grozi do przepełnieniem eko oczyszczalni lub co gorsza wystąpieniem braku drożności kanalizacji.