Rodzaje nieczystości płynnych w sieciach kanalizacyjnych

Rodzaje nieczystości płynnych w sieciach kanalizacyjnych

Ścieki możemy podzielić ze względu na miejsce powstawania oraz skład chemiczny. Kanalizacja jest układem, w którym tak naprawdę możemy znaleźć wszystko, więc system kanalizacyjny jest budowany w oparciu o rodzaj nieczystości ciekłych, które będą się nim przemieszczały.  Kiedy w obecnych fekaliach znajdziemy znacząco podwyższony poziom zawiesiny lub zanieczyszczeń stałych to potrzebne będzie zastosowanie wydajniejszych pomp wyposażonych w system szatkowania tychże zanieczyszczeń. Takie pompy montowane w przepompowniach ścieków z łatwością poradzą sobie także z ściekami o podwyższonym poziomie zawiesiny. Nieczystości płynne to nie tylko wyżej opisane zanieczyszczenia stałe ale także powstające z bytowania człowieka lub wytwarzane w zakładach produkcyjnych np. białka, tłuszcze, detergenty, kwasy, metale, węglowodory, pestycydy, bakterie i inne odpady.

Klasyfikacja nieczystości płynnych (ścieków) ze względu na miejsce ich wytwarzania:

– ścieki bytowo-gospodarcze (komunalne)

– ścieki przemysłowe,

– masa biodegradowalna (odchody zwierzęce, gnojowica).

Ścieki bytowe to rodzaj nieczystości płynnych powstających w gospodarstwach domowych, które powstają podczas bytowania człowieka w swoim gospodarstwie. Oczywiście w tą grupę wliczamy wszelkie instytucje np. gminy, restauracje, szkoły, zakłady i przedsiębiorstwa pod warunkiem, że ścieki pochodzą z bytowania człowieka a nie z przerobu surowców na produkt.

Jak wyżej wspomniano nieczystości przemysłowe są to ścieki z zakładów produkcyjnych, które przetwarzają surowiec na produkt końcowy. Ten rodzaj fekalii charakteryzuje się tym, że są bardziej zanieczyszczone i szkodliwe dla środowiska niż odpady płynne komunalne. Wskazuje na to kilkukrotne przekroczenie parametrów ścieków przemysłowych w stosunku do bytowych, a co za tym idzie mogą je przetwarzać tylko specjalistyczne oczyszczalnie ścieków, które są do tego przystosowane. Ścieki przemysłowe w przeciwieństwie do bytowych mogą być bogate w substancje niebezpieczne. Zanim trafią one do lokalnej kanalizacji muszą być uzdatnione do poziomu ścieków bytowych. W innym wypadku za zrzut do kanalizacji ścieków z przekroczonymi parametrami wiążą się znaczące opłaty. Poleca się przedsiębiorstwom wytwarzających ten rodzaj nieczystości przemysłowych budowę podczyszczalni, oczyszczalni ścieków w celu oczyszczenia wstępnego do poziomu niezagrażającemu lokalnej oczyszczalni ścieków przystosowanej do oczyszczania ścieków bytowych.

Trzecim rodzajem nieczystości płynnych jest tzw. gnojowica powstająca z odchodów zwierząt hodowlanych niezwykle cenna jako nawóz ze względu na dużą zawartość azotu i innych pierwiastków potrzebnych do rozwoju i wzrostu roślin. Jest to naturalny rodzaj nieczystości nieposiadający tłuszczów, chemikaliów itp. dlatego z powodzeniem mogą być stosowane w rolnictwie przy wykorzystaniu specjalistycznych aplikatorów doglebowych.