Rodzaje odpadów ciekłych, płynnych podlegające wywozowi, utylizacji oraz zgłoszeniu w BDO (Bazie Danych Odpadowych)

Rodzaje odpadów ciekłych, płynnych podlegające wywozowi, utylizacji oraz zgłoszeniu w BDO (Bazie Danych Odpadowych)

Firmy asenizacyjne, które zajmują się wywozem szamb oraz nieczystości płynnych i ciekłych wbrew pozorom nie zajmują się tylko ściekami i szambami. Coraz częściej zdarza się, że wiele przedsiębiorstw w oparciu o swoje procesy produkcyjne wytwarza odpady płynne, które są sklasyfikowane w BDO (Baza Danych Odpadowych) pod kodami grup 02, 16, 19, 20. Przedsiębiorstwa, które posiadają beczki asenizacyjne takie odpady mogą odbierać, gdyż stan ciekły tych odpadów powala na fizyczne załadowanie ich z magazynów, zbiorników,  basenów przeznaczonych do gromadzenia i przechowywania takich odpadów. Niestety ze strony technicznej jest to proste, ale jeśli chodzi o stronę formalną to takowe przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiedni numer rejestrowy BDO oraz wpis do bazy danych opadowych. W tej bazie powinno mieć wyszczególnione i dodane kody odpadów, które będzie transportować odbierać od wytwórców odpadów ciekłych, płynnych. Również podmiot wytwarzający i odbierający odpad jest zobligowany posiadać numer rejestrowy, wpis oraz dodany odpad to swojego przedsiębiorstwa jaki będzie przekazywać – w przypadku wytwórcy odpadu a przyjmować –  w przypadku podmiotu odbierającego (unieszkodliwiającego odpad). W przypadku nie przeprowadzenia prawidłowego przekazania odpadu w oparciu o zgłoszenia w systemie BDO grożą duże sankcje i kary. Warto więc robić wszystko prawidłowo i zgodnie obowiązującym prawem co zapewni sukcesywne przekazanie odpadu od wytwórcy przez transportującego odpad (w naszym przypadku firmę asenizacyjną ) po odbiorcę odpadu – przedsiębiorstwo zajmujące się unieszkodliwianiem odpadu.

Rodzaje i kody odpadów płynnych w systemie BDO (Bazy danych odpadowych):

– grupa 02 – odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,

02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia         

02 01 06 Odchody zwierzęce           

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców  

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)         

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych         

02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków    

02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 05 80 Odpadowa serwatka          

02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze      

02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców        

02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 

– grupa 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,

19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych           

19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych     

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe         

19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11        

19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13           

– grupa 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Wywóz szamba i nieczystości płynnych – obowiązujące przepisy.

Wywóz szamba i nieczystości płynnych – obowiązujące przepisy.

Kiedy okolica, w której mieszkamy lub mamy zamiar pobudować swój wymarzony dom nie posiada sieci kanalizacyjnej to w myśl ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016, poz. 250) a dokładniej na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b, właściciele nieruchomości, o których wspomnieliśmy muszą:

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi,
  • każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu danej gminy
  • w przypadku posiadania własnej oczyszczalni ścieków, należy okresowo pozbywać się osadów ściekowych, w sposób bezpieczny dla środowiska, poświadczony stosowną umową na wywóz osadów ściekowych,
  • wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości musi być potwierdzony na piśmie stosownym zaświadczeniem, bez względu na to, czy dotyczy szamb, czy przydomowych oczyszczalni.

 

Obligują do tego zarówno przepisy Państwowe jak i lokalne obowiązujące w danej gminie lub mieście. Warto mieć więc podpisaną umowę z przedsiębiorstwem, które na podstawie wydanej decyzji na świadczenie usług asenizacyjnych może odbierać nieczystości z terenu danej gminy. Na domiar tego należy posiadać rachunki, paragony lub faktury wystawione przez przedsiębiorstwo świadczące usługi opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych w celu ewentualnego okazania w przypadku kontroli ze strony gminy lub miasta lub jednostek do tego wyznaczonych np. straż miejska. Obowiązkiem gmin i miast w Polsce jest prowadzenie ewidencji gospodarstw domowych i nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe tj. szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Czy regularne wybieranie szamba ma wpływ na drożność kanalizacji ?

Czy regularne wybieranie szamba ma wpływ na drożność kanalizacji ?

Tak, regularne wybieranie nieczystości płynnych z zbiorników tj. szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków ma znaczący wpływ na drożność kanalizacji (kanałów, rur kanalizacyjnych). Gdy w porę korzystamy z usług asenizacyjnych to po opróżnienieniu zbiornika z szamba przez firmę asenizacyjną to nie tylko otrzymujemy pusty zbiornik, ale także  pustą kanalizację. Dzieje się tak, gdyż nieczystości gromadzone w rurach zalegają tam ze względu na zbyt wysoki poziom napełnienia szamba lub przepełnienia przydomowej oczyszczalni ścieków, szamba ekologicznego. Częste, regularne czyszczenie i opróżnianie zbiorników bezodpływowych jest gwarancją drożności kanalizacji oraz nie zalegania zwałów tłuszczy, które blokują przepływ innym grubszym zanieczyszczeniom. Właśnie w taki sposób tworzy się niedrożny układ kanalizacyjny, który jest zmorą gdy unikamy opróżniania szamba by zaoszczędzić pieniądze, pozornie ponieważ zapchana kanalizacja może się wiązać z ogromnymi kosztami naprawienia drożności kiedy nie jest to możliwe metodą ciśnieniową WUKO. Wtedy tylko jest to możliwe poprzez odkopanie kanalizacji i po udrożnieniu ponowne położenie, gorzej gdy np. stanie się to pod kostką brukową koszty znacząco wzrastają i wtedy jest to duży wydatek w porównaniu z jednorazowym opróżnieniem szamba.

Usługi asenizacyjne stałego wywozu ścieków przemysłowych z zakładów produkcyjnych.

Usługi asenizacyjne stałego wywozu ścieków przemysłowych z zakładów produkcyjnych.

Funkcjonowanie każdego zakładu wiąże się z bytowaniem człowieka a co za tym idzie wymaga zapewnienia podstawowych potrzeb fizjologicznych. Dlatego więc każde przedsiębiorstwo, firma produkuje ścieki bytowe, komunalne, które pochodzą właśnie z tego bytowania człowieka. Jeśli zakład, firma zajmuje się produkowaniem jakiegoś produktu spożywczego lub innego to efektem ubocznym jest powstanie odpadów przemysłowych, ścieków przemysłowych, które są bardziej niebezpieczne dla środowiska niż te komunalne ze względu na przekroczenie dopuszczanych parametrów ścieków. Jeśli przedsiębiorstwo nie posiada podłączenia do kanalizacji lub ścieki nie nadają się do wpuszczenia do układu kanalizacyjnego mimo zastosowanej podczyszczalni nieczystości płynnych przemysłowych to koniecznym jest wywożenie tychże ścieków taborem asenizacyjnym. Wiąże się to z stałą usługą asenizacyjną zapewniającą opróżnianie zbiorników, szamb po to by ponownie w nich zgromadzić nadprodukowane nieczystości płynne lub odpady płynne. Jeśli w ściekach poprodukcyjnych, przemysłowych przekroczone są parametry dopuszczalne lub ilość zawiesiny w odpadach płynnych jest zbyt duża to taki zakład produkcyjny wymaga zastosowania podczyszczalni nieczystości płynnych przemysłowych. Przeprowadzając proces oczyszczania ścieków z nadmiernej zawiesiny lub w celu zbicia przekroczonych parametrów stosuje się specjalne pixy, które służą do wytrącania z ścieków osadu lub zbicia tychże niekorzystnych parametrów przekroczonych. Plusem takiego zabiegu jest to, że duże ilości ścieków podczyszczonych trafiają do miejskiej lub gminnej kanalizacji zmniejszając znacząco koszty transportu ścieków pojazdami do przewozu szamba. W takich przypadkach tabor asenizacyjny przydaje się do przewożenia właśnie tego wytrąconego osadu z ścieków poprodukcyjnych nazywanym osadem nieodwodnionym, który powinien być transportowany na specjalne oczyszczalnie ścieków zajmujące się przetwarzaniem takiego osadu albo które taki nadmierny osad prasują na specjalnych prasach do osadu lub wirówkach w celu rozpoczęcia procesu gnicia tychże osadów już ustabilizowanych (bezpiecznych dla środowiska). Innym sposobem na unieszkodliwienie takiego osadu jest oddanie go do specjalnych biogazowni, które produkują po odpowiednim przetworzeniu z odpadu biogaz, którym zasilane są specjalne turbiny wytwarzające prąd, to tzw. energia z natury, czyli ‘’coś z niczego’’.

Rodzaje nieczystości płynnych w sieciach kanalizacyjnych

Rodzaje nieczystości płynnych w sieciach kanalizacyjnych

Ścieki możemy podzielić ze względu na miejsce powstawania oraz skład chemiczny. Kanalizacja jest układem, w którym tak naprawdę możemy znaleźć wszystko, więc system kanalizacyjny jest budowany w oparciu o rodzaj nieczystości ciekłych, które będą się nim przemieszczały.  Kiedy w obecnych fekaliach znajdziemy znacząco podwyższony poziom zawiesiny lub zanieczyszczeń stałych to potrzebne będzie zastosowanie wydajniejszych pomp wyposażonych w system szatkowania tychże zanieczyszczeń. Takie pompy montowane w przepompowniach ścieków z łatwością poradzą sobie także z ściekami o podwyższonym poziomie zawiesiny. Nieczystości płynne to nie tylko wyżej opisane zanieczyszczenia stałe ale także powstające z bytowania człowieka lub wytwarzane w zakładach produkcyjnych np. białka, tłuszcze, detergenty, kwasy, metale, węglowodory, pestycydy, bakterie i inne odpady.

Klasyfikacja nieczystości płynnych (ścieków) ze względu na miejsce ich wytwarzania:

– ścieki bytowo-gospodarcze (komunalne)

– ścieki przemysłowe,

– masa biodegradowalna (odchody zwierzęce, gnojowica).

Ścieki bytowe to rodzaj nieczystości płynnych powstających w gospodarstwach domowych, które powstają podczas bytowania człowieka w swoim gospodarstwie. Oczywiście w tą grupę wliczamy wszelkie instytucje np. gminy, restauracje, szkoły, zakłady i przedsiębiorstwa pod warunkiem, że ścieki pochodzą z bytowania człowieka a nie z przerobu surowców na produkt.

Jak wyżej wspomniano nieczystości przemysłowe są to ścieki z zakładów produkcyjnych, które przetwarzają surowiec na produkt końcowy. Ten rodzaj fekalii charakteryzuje się tym, że są bardziej zanieczyszczone i szkodliwe dla środowiska niż odpady płynne komunalne. Wskazuje na to kilkukrotne przekroczenie parametrów ścieków przemysłowych w stosunku do bytowych, a co za tym idzie mogą je przetwarzać tylko specjalistyczne oczyszczalnie ścieków, które są do tego przystosowane. Ścieki przemysłowe w przeciwieństwie do bytowych mogą być bogate w substancje niebezpieczne. Zanim trafią one do lokalnej kanalizacji muszą być uzdatnione do poziomu ścieków bytowych. W innym wypadku za zrzut do kanalizacji ścieków z przekroczonymi parametrami wiążą się znaczące opłaty. Poleca się przedsiębiorstwom wytwarzających ten rodzaj nieczystości przemysłowych budowę podczyszczalni, oczyszczalni ścieków w celu oczyszczenia wstępnego do poziomu niezagrażającemu lokalnej oczyszczalni ścieków przystosowanej do oczyszczania ścieków bytowych.

Trzecim rodzajem nieczystości płynnych jest tzw. gnojowica powstająca z odchodów zwierząt hodowlanych niezwykle cenna jako nawóz ze względu na dużą zawartość azotu i innych pierwiastków potrzebnych do rozwoju i wzrostu roślin. Jest to naturalny rodzaj nieczystości nieposiadający tłuszczów, chemikaliów itp. dlatego z powodzeniem mogą być stosowane w rolnictwie przy wykorzystaniu specjalistycznych aplikatorów doglebowych.

Praca EKOAD w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 - zajmującego się wywozem szamba, asenizacji w Kalisz , Turek

Praca EKOAD w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 - zajmującego się wywozem szamba, asenizacji w Kalisz , Turek

W związku z obecną sytuacji epidemiologiczną informujemy, że nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie wywozu szamba i nieczystości płynnych (ciekłych). Jednakże usługę staramy się wykonywać bez kontaktu z Państwem ze względów bezpieczeństwa. Usługa asenizacyjna ogranicza się do wskazania przez zleceniodawcę zbiornika na szambo. Po wskazaniu zbiornika na nieczystości ciekłe prosimy Państwa o pozostanie w domu ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo. Płatność za wykonaną usługę asenizacji rekomendujemy wykonywać za pośrednictwem przelewu, lub gotówką z tym, że gotówka odpowiednio zabezpieczona zostaje pozostawiona w umówionym miejscu poprzez rozmowę telefoniczną. Wmyśl wspólnego dobra wychodzimy na przeciw wirusowi mając nadzieję, że takie środki bezpieczeństwa pozwolą nam i Państwu przetrwać ten ciężki czas. Jednocześnie staramy się stałym jak i nowym klientom pomóc by w tym okresie nie musieli się przejmować przepełnionym szambem, które ze względu na pozostawanie w domach zapełnia się znacznie szybciej niż podczas dotychczasowego normalnego funkcjonowania.  Wszystkim naszym klientom życzymy zdrowia oraz wytrwałości w tym ciężkim czasie.