Brzydki, nieprzyjemny zapach z przydomowej oczyszczalni ścieków lub w domu ?

Brzydki, nieprzyjemny zapach z przydomowej oczyszczalni ścieków lub w domu ?

Jeśli podejmiemy decyzje o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków do domowego układu kanalizacyjnego to musimy liczyć się z wystąpieniem nieprzyjemnych zapachów z tego typu zbiornika bezodpływowego. Powodem wydobywających się tego typu zapachów jest proces gnicia i rozkładania nieczystości płynnych tzw. ścieków pochodzących z bytowania ludzi w gospodarstwie domowym. Wszystko w gruncie rzeczy zależy od tego jakiego typu przydomową oczyszczalnię wybierzemy i jak jest rozwiązana technologicznie. W większości jeśli tego typu zbiornik nie jest najtańszy ma swoją wartość to poradzi sobie z tego typu zapachami, więc warto zainwestować dopłacić i nabyć dobrą jakościowo i technologicznie przydomową oczyszczanie.

Najczęstszym błędem lub przyczynami, które wypływają na pracę oraz wydobywający się zapach są;
– nieregularne i niecykliczne wyciąganie nadmiernego osadu i zgromadzonych tam grubych frakcji,
– niestosowanie odpowiednich bakterii, flory bakteryjnej, która znacząco wspomaga rozkład frakcji grubych i wiąże lotne związki redukując odór pochodzący ze zbiornika przydomowej oczyszczalni,
– brak czyszczenia i serwisowania oczyszczalni czego następstwem może być nieprawidłowa praca oczyszczalni.

Wnioski nasuwają się same, żeby oczyszczalnia prawidłowo funkcjonowała, nie wydobywała nieprzyjemnych zapachów należy o nią odpowiednio dbać – serwisować. Zamawiać na czas usługę asenizacyjną polegającą na wyciąganiu nieczystości płynnych z dna zbiornika w postaci nadmiernego osadu, który jest produktem pracy oczyszczalni i oczyszczania ścieków. Należy również pamiętać o stosowaniu flory bakteryjnej jeśli wymaga tego producent. Wyjątkiem w większości przypadków jest oczyszczania przydomowa napowietrzana gdzie proces rozkładania ma miejsce w oparciu o napowietrzenie a bakterie tworzą się tlenowo w oparciu o dostarczany tlen.

Rodzaje odpadów ciekłych, płynnych podlegające wywozowi, utylizacji oraz zgłoszeniu w BDO (Bazie Danych Odpadowych)

Rodzaje odpadów ciekłych, płynnych podlegające wywozowi, utylizacji oraz zgłoszeniu w BDO (Bazie Danych Odpadowych)

Firmy asenizacyjne, które zajmują się wywozem szamb oraz nieczystości płynnych i ciekłych wbrew pozorom nie zajmują się tylko ściekami i szambami. Coraz częściej zdarza się, że wiele przedsiębiorstw w oparciu o swoje procesy produkcyjne wytwarza odpady płynne, które są sklasyfikowane w BDO (Baza Danych Odpadowych) pod kodami grup 02, 16, 19, 20. Przedsiębiorstwa, które posiadają beczki asenizacyjne takie odpady mogą odbierać, gdyż stan ciekły tych odpadów powala na fizyczne załadowanie ich z magazynów, zbiorników,  basenów przeznaczonych do gromadzenia i przechowywania takich odpadów. Niestety ze strony technicznej jest to proste, ale jeśli chodzi o stronę formalną to takowe przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiedni numer rejestrowy BDO oraz wpis do bazy danych opadowych. W tej bazie powinno mieć wyszczególnione i dodane kody odpadów, które będzie transportować odbierać od wytwórców odpadów ciekłych, płynnych. Również podmiot wytwarzający i odbierający odpad jest zobligowany posiadać numer rejestrowy, wpis oraz dodany odpad to swojego przedsiębiorstwa jaki będzie przekazywać – w przypadku wytwórcy odpadu a przyjmować –  w przypadku podmiotu odbierającego (unieszkodliwiającego odpad). W przypadku nie przeprowadzenia prawidłowego przekazania odpadu w oparciu o zgłoszenia w systemie BDO grożą duże sankcje i kary. Warto więc robić wszystko prawidłowo i zgodnie obowiązującym prawem co zapewni sukcesywne przekazanie odpadu od wytwórcy przez transportującego odpad (w naszym przypadku firmę asenizacyjną ) po odbiorcę odpadu – przedsiębiorstwo zajmujące się unieszkodliwianiem odpadu.

Rodzaje i kody odpadów płynnych w systemie BDO (Bazy danych odpadowych):

– grupa 02 – odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,

02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia         

02 01 06 Odchody zwierzęce           

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców  

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)         

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych         

02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków    

02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 05 80 Odpadowa serwatka          

02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze      

02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców        

02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków        

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary 

– grupa 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,

19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych           

19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych     

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe         

19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11        

19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13           

– grupa 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Wywóz szamba i nieczystości płynnych – obowiązujące przepisy.

Wywóz szamba i nieczystości płynnych – obowiązujące przepisy.

Kiedy okolica, w której mieszkamy lub mamy zamiar pobudować swój wymarzony dom nie posiada sieci kanalizacyjnej to w myśl ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016, poz. 250) a dokładniej na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b, właściciele nieruchomości, o których wspomnieliśmy muszą:

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi,
  • każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu danej gminy
  • w przypadku posiadania własnej oczyszczalni ścieków, należy okresowo pozbywać się osadów ściekowych, w sposób bezpieczny dla środowiska, poświadczony stosowną umową na wywóz osadów ściekowych,
  • wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości musi być potwierdzony na piśmie stosownym zaświadczeniem, bez względu na to, czy dotyczy szamb, czy przydomowych oczyszczalni.

 

Obligują do tego zarówno przepisy Państwowe jak i lokalne obowiązujące w danej gminie lub mieście. Warto mieć więc podpisaną umowę z przedsiębiorstwem, które na podstawie wydanej decyzji na świadczenie usług asenizacyjnych może odbierać nieczystości z terenu danej gminy. Na domiar tego należy posiadać rachunki, paragony lub faktury wystawione przez przedsiębiorstwo świadczące usługi opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych w celu ewentualnego okazania w przypadku kontroli ze strony gminy lub miasta lub jednostek do tego wyznaczonych np. straż miejska. Obowiązkiem gmin i miast w Polsce jest prowadzenie ewidencji gospodarstw domowych i nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe tj. szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Usługi asenizacyjne stałego wywozu ścieków przemysłowych z zakładów produkcyjnych.

Usługi asenizacyjne stałego wywozu ścieków przemysłowych z zakładów produkcyjnych.

Funkcjonowanie każdego zakładu wiąże się z bytowaniem człowieka a co za tym idzie wymaga zapewnienia podstawowych potrzeb fizjologicznych. Dlatego więc każde przedsiębiorstwo, firma produkuje ścieki bytowe, komunalne, które pochodzą właśnie z tego bytowania człowieka. Jeśli zakład, firma zajmuje się produkowaniem jakiegoś produktu spożywczego lub innego to efektem ubocznym jest powstanie odpadów przemysłowych, ścieków przemysłowych, które są bardziej niebezpieczne dla środowiska niż te komunalne ze względu na przekroczenie dopuszczanych parametrów ścieków. Jeśli przedsiębiorstwo nie posiada podłączenia do kanalizacji lub ścieki nie nadają się do wpuszczenia do układu kanalizacyjnego mimo zastosowanej podczyszczalni nieczystości płynnych przemysłowych to koniecznym jest wywożenie tychże ścieków taborem asenizacyjnym. Wiąże się to z stałą usługą asenizacyjną zapewniającą opróżnianie zbiorników, szamb po to by ponownie w nich zgromadzić nadprodukowane nieczystości płynne lub odpady płynne. Jeśli w ściekach poprodukcyjnych, przemysłowych przekroczone są parametry dopuszczalne lub ilość zawiesiny w odpadach płynnych jest zbyt duża to taki zakład produkcyjny wymaga zastosowania podczyszczalni nieczystości płynnych przemysłowych. Przeprowadzając proces oczyszczania ścieków z nadmiernej zawiesiny lub w celu zbicia przekroczonych parametrów stosuje się specjalne pixy, które służą do wytrącania z ścieków osadu lub zbicia tychże niekorzystnych parametrów przekroczonych. Plusem takiego zabiegu jest to, że duże ilości ścieków podczyszczonych trafiają do miejskiej lub gminnej kanalizacji zmniejszając znacząco koszty transportu ścieków pojazdami do przewozu szamba. W takich przypadkach tabor asenizacyjny przydaje się do przewożenia właśnie tego wytrąconego osadu z ścieków poprodukcyjnych nazywanym osadem nieodwodnionym, który powinien być transportowany na specjalne oczyszczalnie ścieków zajmujące się przetwarzaniem takiego osadu albo które taki nadmierny osad prasują na specjalnych prasach do osadu lub wirówkach w celu rozpoczęcia procesu gnicia tychże osadów już ustabilizowanych (bezpiecznych dla środowiska). Innym sposobem na unieszkodliwienie takiego osadu jest oddanie go do specjalnych biogazowni, które produkują po odpowiednim przetworzeniu z odpadu biogaz, którym zasilane są specjalne turbiny wytwarzające prąd, to tzw. energia z natury, czyli ‘’coś z niczego’’.

Praca EKOAD w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 - zajmującego się wywozem szamba, asenizacji w Kalisz , Turek

Praca EKOAD w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 - zajmującego się wywozem szamba, asenizacji w Kalisz , Turek

W związku z obecną sytuacji epidemiologiczną informujemy, że nadal jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie wywozu szamba i nieczystości płynnych (ciekłych). Jednakże usługę staramy się wykonywać bez kontaktu z Państwem ze względów bezpieczeństwa. Usługa asenizacyjna ogranicza się do wskazania przez zleceniodawcę zbiornika na szambo. Po wskazaniu zbiornika na nieczystości ciekłe prosimy Państwa o pozostanie w domu ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo. Płatność za wykonaną usługę asenizacji rekomendujemy wykonywać za pośrednictwem przelewu, lub gotówką z tym, że gotówka odpowiednio zabezpieczona zostaje pozostawiona w umówionym miejscu poprzez rozmowę telefoniczną. Wmyśl wspólnego dobra wychodzimy na przeciw wirusowi mając nadzieję, że takie środki bezpieczeństwa pozwolą nam i Państwu przetrwać ten ciężki czas. Jednocześnie staramy się stałym jak i nowym klientom pomóc by w tym okresie nie musieli się przejmować przepełnionym szambem, które ze względu na pozostawanie w domach zapełnia się znacznie szybciej niż podczas dotychczasowego normalnego funkcjonowania.  Wszystkim naszym klientom życzymy zdrowia oraz wytrwałości w tym ciężkim czasie.

Wywóz nieczystości płynnych z szamba, oczyszczalni przydomowej - o czym należy pamiętać

Wywóz nieczystości płynnych z szamba, oczyszczalni przydomowej - o czym należy pamiętać

Wiadomo nie od dziś, że każde gospodarstwo domowe oraz firmy (przedsiębiorstwa) generują ścieki. Jeśli nieczystości płynne pochodzą z bytowania (funkcjonowania) ludzkości są one nazywane fachowo ściekami bytowymi, komunalnymi. Jednakże obok tychże ścieków występują również nieczystości płynne będące produktem ubocznym różnego rodzaju przemysłów najczęściej spożywczych, które nazywamy nieczystościami ciekłymi przemysłowymi. Inną nazwą, pod którą możemy spotkać ten rodzaj nieczystości płynnych to ścieki, odpady poprodukcyjne. 

Porównując te dwa rodzaje ścieków wiadomo nie od dziś, że groźniejsze dla środowiska są te opisane jako drugie w kolejności ze względu na kilkukrotne przekroczenie parametrów dopuszczalnych ścieków w stosunku do obowiązujących norm. Wspomnę jeszcze tylko, że w celu unieszkodliwienia nieczystości ścieków przemysłowych w zakładach są stosowane specjalistyczne podczyszczalnie, oczyszczalnie ścieków przemysłowych. Dzięki, którym po przeprowadzeniu i zbiciu niekorzystnych parametrów przekroczonych podczyszczone ścieki przemysłowe mogą trafić do miejskiej kanalizacji ściekowej wraz z nieczystościami bytowymi. Następnie kanalizacją, rurociagami kanalizacyjnymi do miejskich, gminnych oczyszczalni ścieków.

W dzisiejszym artykule zajmiemy się tymi pierwszymi pochodzącymi z gospodarstw domowych wytwarzanych podczas normalnego funkcjonowania człowieka. Należy pamiętać o regularnym i systematycznym opróżnianiu szamba lub oczyszczalni ekologicznej tzw. przydomowej. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych problemów z kanalizacją, która może ulec zapchaniu, niedrożności.  W wyniku zalegających nieczystości w rurach, które powinny swobodnie spływać do zbiorników bezodpływowych . Kolejnym symptomem niekonsekwencji czyszczenia i opróżniania szamba mogą być nieprzyjemne zapachy z zbiornika docierające przez kanalizację domową do otoczenia domu, które mogą zostać samoczynnie wytworzone podczas beztlenowego rozkładu nieczystości ciekłych. Warto dlatego regularnie zlecać wykonanie usługi asenizacyjnej firmie zajmującej się opróżnianiem szamb i oczyszczalni przydomowych. Jeśli chodzi o zbiornik typu szambo to wyznacznikiem jest napełnienie się szamba – jeśli pełne zgłaszamy usługę firmie specjalizującej się w tym temacie. W przypadku szamba ekologicznego wyznacznikiem częstotliwości opróżniania jest czas – raz na rok w przypadku gdy wielkość oczyszczalni była dostosowana do liczy osób zamieszkujących dana placówkę lub raz na pół roku kiedy ilość osób zwiększyła się a oczyszczalnie przydomową zamontowano na mniejszą ilość osób.

Ważnym aspektem jest kontrolowanie szamba, które pozwoli uniknąć zalania posesji gdy wóz asenizacyjny zostanie zamówiony nie w czas. Kontrolowanie wykonujemy poprzez osobiste odsunięcie włazu do zbiornika i sprawdzenie poziomu cieczy w zbiorniku. Następnym sposobem kontrolowania jest możliwość zamontowania w zbiorniku specjalnej czujki z pływakiem pływającym po lustrze ścieków. Pływak podnosi wraz z poziomem cieczy w zbiorniku asenizacyjnym aż do momentu zapełnienia – wtedy aparatura za pomocą dźwięku alarmuje o potrzebie opróżnienia szamba.

Odnośnie przydomowych oczyszczalni ważnym aspektem jest stosowanie bakterii wzmacniających beztlenowy rozkład ścieków w zbiorniku zapobiegając wydzielaniu się nieprzyjemnych gazów, oczyszczeniu cieczy do możliwości aplikowania jej wgłąb gleby oraz zamienieniu komory z ściekami wpływającymi na biologiczną oczyszczalnie ścieków bytowych, komunalnych. Warto dbać więc o zbiorniki bezodpływowe i w porę serwisować gdyż od tego zależy pozytywne funkcjonowanie kanalizacji ściekowej.