Jakie odpady płynne mogą być przewożone samochodami asenizacyjnymi do wywozu szamba ?

Jakie odpady płynne mogą być przewożone samochodami asenizacyjnymi do wywozu szamba ?

Wóz asenizacyjny jest jedyną legalną formą dzięki, któremu możemy się pozbyć wszelkich płynnych odpadów komunalnych, przemysłowych i rolniczych. Asenizacja to termin odpowiadający zabiegowi sanitarnemu polegającemu na usuwaniu płynnych nieczystości z zbiorników bezodpływowych tj. szamb, osadników przydomowych oczyszczalni, basenów, studni, studzienek itp. Wykorzystując do tego procesu wcześniej wspomniane pojazdy asenizacyjne, które transportując przewożą fekalie do przystosowanych oczyszczalni ścieków bytowych (komunalnych) i przemysłowych. W przypadku odchodów zwierzęcych, gnojowicy (gnojówki) miejscem odbioru odpadu jest pole uprawowe, na które dostarcza się odpad wykorzystując nawożenie rozpryskowe za pomocą tzw. płyty rozrzucającej lub bezpośrednio doglebowo wykorzystując w tym celu specjalny agregat uprawowo-nawożący.

Samochodem asenizacyjnym, który wyposażony jest w odpowiednie urządzenia nazywany pojazdem specjalnym co pozwala na podstawie uchwały o tych pojazdach zwolnić go z podatku drogowego ograniczając koszty utrzymania samochodu. Samochód asenizacyjny by być specjalnym musi pełnić funkcję specjalną tzn. być przeznaczonym w głównej części do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji lub czyszczenia wpustów ulicznych. Tą funkcję nazwiemy funkcją specjalną. Musi być więc wyposażony dodatkowo w pompę wysokiego ciśnienia ok. 150 bar oraz bęben z wężem wysokociśnieniowym przeznaczonym do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji. Wóz oprócz tych rzeczy powinien być wyposażony w dzielony zbiornik, mniejsza część na wodę czystą, z którego pompa wysokiego ciśnienia będzie zasilana oraz większa cześć zbiornika asenizacyjnego przeznaczona na nieczystości płynne lub stałe, które będą zasysane z wykorzystaniem pompy asenizacyjnej próżniowej. Inne części, które powinien posiadać wóz asenizacyjny to, zawory spustowe, zawory przelewowe, złącza i węże asenizacyjne.

Tego typu pojazd pozwala transportować następujące nieczystości płynne:

– ścieki bytowe (komunalne),

– ścieki przemysłowe,

– ustabilizowany osad ściekowy w postaci płynnej (nieodsączonej),

– nieczystości płynne z przydomowych oczyszczalni ścieków (nazywane osadem),

– wszelkiego rodzaju wode tj. pitną, deszczową itp.

– odchody zwierzęce w postaci gnojówki, gnojowicy,

– osady z zakładowych podczyszczalni ścieków,

– tłuszcze i osady z zakładowych ostojników, restauracji.

Tego typu odpady mogą być przewożone różnymi wielkościami beczek asenizacyjnych, dostosowuje się je do typowych pojemności zbiorników bezodpływowych a na przestrzeni lat i naszego doświadczenia najbardziej sprawdzają się następujące pojemności zbiorników asenizacyjnych: 6 m³ (pojazd dwuosiowy), 12 m³ (pojazd dwuosiowy), 18 m³ (pojazd trzyosiowy), 24 m³ (pojazd czteroosiowy). Warto wspomnieć, że bardzo często pojazdy asenizacyjne są wykorzystywane do wywozu szamba w awaryjnych sytuacjach z kanalizacji lub przepompowni ścieków.