Wywóz szamba i nieczystości płynnych – obowiązujące przepisy.

Wywóz szamba i nieczystości płynnych – obowiązujące przepisy.

Kiedy okolica, w której mieszkamy lub mamy zamiar pobudować swój wymarzony dom nie posiada sieci kanalizacyjnej to w myśl ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016, poz. 250) a dokładniej na podstawie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b, właściciele nieruchomości, o których wspomnieliśmy muszą:

  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi,
  • każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu danej gminy
  • w przypadku posiadania własnej oczyszczalni ścieków, należy okresowo pozbywać się osadów ściekowych, w sposób bezpieczny dla środowiska, poświadczony stosowną umową na wywóz osadów ściekowych,
  • wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości musi być potwierdzony na piśmie stosownym zaświadczeniem, bez względu na to, czy dotyczy szamb, czy przydomowych oczyszczalni.

 

Obligują do tego zarówno przepisy Państwowe jak i lokalne obowiązujące w danej gminie lub mieście. Warto mieć więc podpisaną umowę z przedsiębiorstwem, które na podstawie wydanej decyzji na świadczenie usług asenizacyjnych może odbierać nieczystości z terenu danej gminy. Na domiar tego należy posiadać rachunki, paragony lub faktury wystawione przez przedsiębiorstwo świadczące usługi opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych w celu ewentualnego okazania w przypadku kontroli ze strony gminy lub miasta lub jednostek do tego wyznaczonych np. straż miejska. Obowiązkiem gmin i miast w Polsce jest prowadzenie ewidencji gospodarstw domowych i nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe tj. szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.